Novospasskii Monastery - Krutitsi Church - Simonov Monastery

Novospasskii Monastery

3 Novospasskii Monastery from the Moskva river

Novospasskii Monastery

2 Novospasskii Monastery, the northwestern corner

Novospasskii Monastery

1 Novospasskii Monastery, the southwesternern wall

Krutitsi

4 Krutitsi, the inner yard

the Simonovskaya Naberezhnaya embankment

5 The Moskva river south of Krutitsi. A tower of Simonov Monastery can be seen near the center

tower of Simonov Monastery

A tower of Simonov Monastery